Paslaugos

Teisės aktai

Pagrindinis reglamentas pagal kurį organozuojami ir planuojami ortakių valymo darbai.

Bendros priešgaisrinės saugos taisyklės

166. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199
Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

„167. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaminančiose maistą, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų turi būti valomi jose susikaupę riebalai ir kitos nuosėdos. Valymo rezultatai turi būti įforminami raštu. 

Punkto pakeitimai: 
Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199 
Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027“